ZAPRASZAMY RODZICÓW DO KONTAKTÓW Z NAUCZYCIELKAMI GRUP

POPRZEZ ADRESY MAILOWE PODANE PONIŻEJ (ADRESY
AKTYWNE TYLKO PODCZAS NAUKI ZDALNEJ)
Zachecamy do kontaktu z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny

 

GRUPA "MISIE"        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

GRUPA "KRASNOLUDKI"   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

GRUPA "SMERFY"     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

GRUPA "TYGRYSKI"    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

                                                              POZDRAWIAMY

                                                                 NAUCZYCIELKI GRUP

 

 


 

Telefon Zaufania dla dzieci i Młodzieży

(od 11 roku życia, czynny całą dobę)

116 111Bezpłatna infolinia dla

dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

800 080 222

 


 

Regulamin wycieczek

Regulamin Pikniku Rodzinnego

 


 

Informacja dotycząca gromadzenia
i przetwarzania danych osobowych uczniów

 1. Administratorem danych osobowych dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Katowicach jest:
  Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6
  ul. Marcinkowskiego 17, 40-232 Katowice
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 3. Przedszkole gromadzi następujące dane osobowe dzieci:
  • imię (imiona) i nazwisko
  • data i miejsce urodzenia
  • adres zamieszkania
  • numer pesel
  • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) dziecka
  • adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów)
  • adresy poczty elektronicznej rodziców (prawnych opiekunów)
  • numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów)
  • informacje o zdrowiu dziecka - podane przez rodziców (prawnych opiekunów)
 4. Dane są gromadzone i przetwarzane dla celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
 5. Przedszkole gromadzi następujące dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) dzieci:
  • numery dowodów osobistych
  • numery rachunku bankowego.
 6. Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) dziecka są gromadzone i przetwarzane dla celów rozliczeniowych za pobyt dziecka w przedszkolu i usuwane, gdy dziecko zaprzestanie uczęszczać do przedszkola.
 7. Osobami, które mają dostęp do danych osobowych dzieci, są:
  • wicedyrektor zespołu
  • nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 19
  • samodzielny referent (sekretariat przedszkola)
  • pielęgniarka szkolna (dotyczy dzieci 6- i 7-letnich)
 8. Dane osobowe dzieci mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, jakimi są:
  • CKE, SIO, GUS, ZUS oraz podmioty, które sprawują obsługę księgową, świadczą usługi informatyczne, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań.
 9. Obowiązek gromadzenia ww. danych osobowych wynika z:
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
  • Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646),
 10. Rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.