DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejskie Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https:// Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 05.09.2013r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2017r.

 

Status pod względem dostępności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu,
- brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
- część plików nie jest dostępna cyfrowo, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

wyłączenia: 

część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.  

 

ułatwienia:

podświetlane linki                                                                                   

Oświadczenie sporządzono: 15.03.2021                                                         

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: Sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Szymon Borys; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 255-23-08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

  1. Do Miejskiego Przedszkola  nr 19 wchodzącego w skład ZSP nr 6 prowadzi wejście   główne mieszczące się od strony boiska szkolnego. Jest ono zaopatrzone w podjazd dla niepełnosprawnych.

2. Wszystkie pomieszczenia służące do obsługi zainteresowanych osób oraz przeznaczone dla dzieci znajdują się na parterze.

3. Na tym poziomie znajduje się również toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

4. Pomieszczenia gospodarcze i magazyny znajdują się w podpiwniczeniu i ze względu na schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Przedszkole nie dysponuje, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

7. Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

8. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

9. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.