STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 19

 


                  

Telefon Zaufania dla dzieci i Młodzieży

(od 11 roku życia, czynny całą dobę)

116 111Bezpłatna infolinia dla

dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

800 080 222

 


 

Regulamin wycieczek

Regulamin Pikniku Rodzinnego

 


 

Informacja dotycząca gromadzenia
i przetwarzania danych osobowych uczniów

 1. Administratorem danych osobowych dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Katowicach jest:
  Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6
  ul. Marcinkowskiego 17, 40-232 Katowice
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Przedszkole gromadzi następujące dane osobowe dzieci:
  • imię (imiona) i nazwisko
  • data i miejsce urodzenia
  • adres zamieszkania
  • numer pesel
  • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) dziecka
  • adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów)
  • adresy poczty elektronicznej rodziców (prawnych opiekunów)
  • numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów)
  • informacje o zdrowiu dziecka - podane przez rodziców (prawnych opiekunów)
 4. Dane są gromadzone i przetwarzane dla celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
 5. Przedszkole gromadzi następujące dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) dzieci:
  • numery dowodów osobistych
  • numery rachunku bankowego.
 6. Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) dziecka są gromadzone i przetwarzane dla celów rozliczeniowych za pobyt dziecka w przedszkolu i usuwane, gdy dziecko zaprzestanie uczęszczać do przedszkola.
 7. Osobami, które mają dostęp do danych osobowych dzieci, są:
  • wicedyrektor zespołu
  • nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 19
  • samodzielny referent (sekretariat przedszkola)
  • pielęgniarka szkolna (dotyczy dzieci 6- i 7-letnich)
 8. Dane osobowe dzieci mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, jakimi są:
  • CKE, SIO, GUS, ZUS oraz podmioty, które sprawują obsługę księgową, świadczą usługi informatyczne, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań.
 9. Obowiązek gromadzenia ww. danych osobowych wynika z:
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
  • Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646),
 10. Rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.