PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCY W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

„DRUŻYNA MARZEŃ" JOLANTA

WASILEWSKA - 
Wydawnictwa WSiP

 

  

PROGRAMY WŁASNE NAUCZYCIELI

 

Program profilaktyczny "Bezpieczny przedszkolak"

Program zawiera cele i treści dydaktyczne odpowiadające potrzebie tworzenia bezpiecznego środowiska życia oraz kształtowania odpowiedniej postawy wobec sytuacji, w których powstały bądź mogą powstać zagrożenia.    

 

Program profilaktyczny " Troska o zdrowie dzieci"

Główne założenie: Dbałość o zdrowe odżywianie oraz rozwijanie u dzieci nawyku zdrowego stylu życia.

 

Program edukacyjny "Mały ekolog"

Główny cel: kształtowanie zachowań proekologicznych poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach propagujących idee ekologiczne. 

 

 Program profilaktyczny "Z higieną za pan brat"

Główny cel : Poznawanie podstawowych zasad dbałości o zdrowie (higiena osobista, zapobieganie chorobom, zdrowe otoczenie).

 

"Śląsk - moja mała ojczyzna" - program edukacji regionalnej

Założenia programu:

 1. Zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami kulturowymi regionu Śląsk i jego związku z kulturą narodową poprzez:
  • Ukazywanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym miastem, regionem oraz krajem,
  • Kultywowanie regionalnej tradycji w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym,
  • Integrowanie różnych płaszczyzn kulturowych,
  • Stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze własnego regionu,
  • Wszechstronny rozwój osobowości dziecka jako przygotowanie do aktywnej obecności w społeczeństwie.